Thumbnail

Kostenlose Screenshots Ihrer Webseite von Thumbshots.de
Link: http://www.hiragana.jp/

Muốn chuyển đổi cả một site thì bạn chỉ cần nhập đường dẫn của site đó vào đây:
http://www.hiragana.jp/
Văn bản thì bạn copy vào đây:
http://addruby.com/text.html