Quote Originally Posted by fonist View Post
OK! thank you!
Cảm ơn anh, em đã nhận được thẻ rồi.