bongbutdo

Lại một chiếc lá cuối cùng...

Rate this Entry
Hiii chuyện ngày mai không ai có thể đoán trước được? Nỗi buồn ngày mai thì ngày mai ta chịu. Trách nhiệm ngày mai thì ngày mai ta làm...
....
Gió vẫn thổi, mây vẫn bay mà. Công việc thì vẫn làm.
Dạo này mình bị bệnh hoài... không biết làm sao đây?
Mình giống cọng chỉ quá cứ bị gió kéo đi...

Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to Digg Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to del.icio.us Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to StumbleUpon Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to Google Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to FaceBook Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to linkhay Submit "Lại một chiếc lá cuối cùng..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments