bongbutdo

Nhạc không lời...

Rate this Entry
Có những điều là của riêng mình...
Có những giây phút tình yêu là vĩnh cửu
Có những bản nhạc mang ta đến một nơi nào đó....
Có một cuộc sống nào đó ... ngoài một cuộc sống thực tế. Nơi có sự tranh giành, tính toán.
hiii nhạc không lời, tình yêu câm lặng
http://www.youtube.com/watch?v=ZBGLBpwFIMY

Submit "Nhạc không lời..." to Digg Submit "Nhạc không lời..." to del.icio.us Submit "Nhạc không lời..." to StumbleUpon Submit "Nhạc không lời..." to Google Submit "Nhạc không lời..." to FaceBook Submit "Nhạc không lời..." to linkhay Submit "Nhạc không lời..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments