Một góc riêng^0^

ĐƠN XIN PHÉP

Rate this Entry
ĐƠN XIN PHÉP
Gửi ban giám hiệu trường ta.
Cùng cô chủ nhiệm chính là cô Nhung.
Hôm nay em viết đơn này
Kính xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Em tuy vẫn nhớ lớp, trường
Nhưng mà sức khỏe khó lường mối nguy
Suốt đêm em sốt li bì
Trán nay nóng hổi, yếu suy quá chừng
Việc học chắc phải tạm ngừng
Để còn điều trị kẻo chừng… thăng thiên!
Bài ghi em sẽ chép liền
Em xin lỗi đã làm phiền thầy cô!ST

Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to Digg Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to del.icio.us Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to StumbleUpon Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to Google Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to FaceBook Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to linkhay Submit "ĐƠN XIN PHÉP" to Sig VietNam

Categories
Cuộc sống

Comments