bongbutdo

Cuộc sống là những dấu ba chấm...

Rate this Entry
Hôm nay, chợt nhìn lại mọi thứ. Cảm thấy mệt mõi quá. Mọi thứ cứ đập thẳng vào mắt .... Dấu ba chấm. Không có cảm giác nắm giữ một đều gì?
Thời gian nuốt mọi thứ vào bụng nó...

Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to Digg Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to del.icio.us Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to StumbleUpon Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to Google Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to FaceBook Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to linkhay Submit "Cuộc sống là những dấu ba chấm..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments