bongbutdo

bài dịch たたみ

Rate this Entry
Khách du lịch nước ngoài đã đến Nhật Bản, trong căn phòng , vật thích vô cùng nghe nói là chiếu tatami. Tai cái sàn của nơi ở, vật liệu được sử dụng là vật liệu lạ và đặc biệt. Ở Pháp, Việc nói tiếng nhật giống như người Nhật và ngôn ngữ Nhật goi là tatmiser. Ở mức độ đó, tatami là vật thành ra đại biểu cho văn hoá Nhật Bản.
Ngày xưa, tatami không phải là vật trải toàn bộ căn phòng giống như bây giờ. Dù nhà giàu có như thế nào đi nữa, sàn của căn phòng bằng gỗ, chỉ khi khách đến trãi chiếu. là vật được sử dụng giống như cái nệm ngồi đúng bây giờ. Khi không sử dụng, Vì đặt chồng nhiều tấm . Đã nói gắn tên là tatami. tatami có ý nghĩa chống chất đến từ tatamu của từ Nhật Bản Cổ
Tâtmi Vì là vật dụng có thể di chuyển tự do, nào là ráp nhiều miếng, nào là trãi . một căn phòng khi khách đến dành cho phòng khách, khi nói chuyện vui vẻ trong phòng khách . Buổi trưa sử dụng đúng cách thành phòng làm việc. cho đến bây giờ chiếu tatami được sử dụng nhiều mục đích khác nhau.
Vì tatami có thể được làm ra bằng cói và cọng rơm khô vì

Submit "bài dịch たたみ" to Digg Submit "bài dịch たたみ" to del.icio.us Submit "bài dịch たたみ" to StumbleUpon Submit "bài dịch たたみ" to Google Submit "bài dịch たたみ" to FaceBook Submit "bài dịch たたみ" to linkhay Submit "bài dịch たたみ" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments