dmt280

101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK

Rate this Entry
Quote Originally Posted by mystar218 View Post
Chào mọi người! học tiếng nhật thật vất vả và khổ cực. muốn học tốt hãy nge nhiều. có link cho bà con nge tiếng nhật tốt đây:
Yasashi nihongo

Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to Digg Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to del.icio.us Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to StumbleUpon Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to Google Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to FaceBook Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to linkhay Submit "101 bài luyện nghe của Kim Thành giảng dạy trên đài NHK" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. Wakizashi_Rin's Avatar
    ôi nhìu thật đấy! trc mình cũng mới down đến bài 28 thì phải.hic.thanks b nha, đỡ mất công tìm ^^