Lecamnhung

Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với

Rate this Entry
Quote Originally Posted by oantaroan View Post
Dùng được nếu ngữ cảnh của việc giao đất bao gồm cả việc chia nhỏ thành từng lô. Nghĩa của 割り当てlà chia ra.
受け渡しlà 1 bên giao 1 bên nhận (nguyên mảnh).
Cám ơn bạn nhiều. Giờ mình đã hiểu rõ nghĩa rồi, trong trường hợp của mình phải dùng từ của bạn..hi hi.

Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to Digg Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to del.icio.us Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to StumbleUpon Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to Google Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to FaceBook Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to linkhay Submit "Các bạn dịch giúp mình cụm từ "thủ tục giao đất" và tài sản gắn liền với đất" với" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments