sarom1982

Dậy mà đi...

Rate this Entry
2 tuần nằm bịnh.
1 tuần chồng đi vắng... "lăn xả" vào chăm con...

Tuần này quyết "dậy mà đi tiếp" với bài vở !!!

Submit "Dậy mà đi..." to Digg Submit "Dậy mà đi..." to del.icio.us Submit "Dậy mà đi..." to StumbleUpon Submit "Dậy mà đi..." to Google Submit "Dậy mà đi..." to FaceBook Submit "Dậy mà đi..." to linkhay Submit "Dậy mà đi..." to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. lonelyinsnow's Avatar
    Dậy mà đi........
  2. phuong chang's Avatar
    gambattene!