sarom1982

Thèm cái cảm giác "độc thân"

Rate this Entry
Một đống ngổn ngang... trước mắt !!!

Tự nhiên thấy thèm cái cảnh lang thang cà phê cà pháo của thời độc thân quá !!!

Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to Digg Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to del.icio.us Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to StumbleUpon Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to Google Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to FaceBook Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to linkhay Submit "Thèm cái cảm giác "độc thân"" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments

  1. quynhtrang's Avatar
    Haiz!người độc thân thì muốn có gia đình,người trong cuộc lại nói thèm cảm giác độc thân!