sakura1102

Luyện Nghe N4 nào

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Macductu View Post

http://japanese.human.metro-u.ac.jp/.../akihabara.mp3" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" volume="100" autostart="0" showcontrols="1" width="425" height="340">

Các bạn nghe và đoán xem đáp án đúng là số mấy nhé.Sau đó mình sẽ Up đoạn hội thoại sau.Hiiiiii

Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to Digg Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to del.icio.us Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to StumbleUpon Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to Google Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to FaceBook Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to linkhay Submit "Luyện Nghe  N4 nào" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments