thesun0112

Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên

Rate this Entry
Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 2 thôi đã quý lắm rồi...
Lúc bé,cho 10 ngàn là dư,giờ cho 10 triệu cũng ko đủ!

Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to Digg Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to del.icio.us Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to StumbleUpon Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to Google Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to FaceBook Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to linkhay Submit "Sự khác nhau giữa bé và khi lớn lên" to Sig VietNam

Categories
Uncategorized

Comments