• Nhật Bản đánh giá cao hiệu quả các dự án ODA ở Việt Nam

    Các chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009 đều đạt hiệu quả cao và mang lại tác động trực tiếp, nhanh chóng, nhằm cải thiện đời sống thường ngày của người dân Việt Nam. Đây là báo cáo vừa được Đại sứ quán Nhật Bản công bố ngày 9/4.
    Theo đó, tổng nguồn vốn viện trợ của Nhật Bản cho Việt Nam là 2.581.982 USD, trong đó miền Bắc và Trung Bộ chiếm 1.726.011 USD, còn Nam Bộ chiếm 855.971 USD, với 29 dự án khác nhau (miền Bắc và Trung Bộ là 20 dự án, còn Nam Bộ có 9 dự án). Các dự án này đều thuộc 5 lĩnh vực khác nhau gồm: giáo dục nghiên cứu, y tế sức khỏe, giao thông liên lạc, nông ngư nghiệp và môi trường sống.
    Cũng trong năm 2009, Đại sứ quán Nhật Bản cũng đã phê duyệt 20 dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở, trong đó hầu hết các dự án đều thuộc lĩnh vực giáo dục nghiên cứu.
    Được biết, kể từ năm 1992 khi Nhật Bản bắt đầu nối lại nguồn viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam, cho đến cuối năm tài chính 2009, có ít nhất 382 dự án được thực hiện với tổng số vốn là 27,5 triệu USD trong đó có sự hợp tác, tham gia của 218 cơ quan địa phương, 30 tổ chức giáo dục đào tạo, 49 trung tâm y tế và 61 tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam